Reklamačný poriadok

ÚVOD

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spoločnosti NALIMA, s.r.o. a jej zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

ZÁRUČNÁ DOBA

Spoločnosť NALIMA, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa § 619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa § 620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.).

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného odkladu (podľa § 622 Obč. zák.).Ak nie je možné rozhodnúť o reklamácii ihneď predávajúci je povinných rozhodnúť do 3 resp. 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa § 626 Obč. zák.).

VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

- je predložený originál faktúry alebo dokladu z registračnej pokladnice
- sú splnené všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený tovar, tovar nepoškodený živelnou udalosťou, atď.)

POVINNOSTI VOČI REKLAMUJÚCEMU

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa vada týka len súčasti výrobku, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže poskytnúť reklamujúcemu i primeranú zľavu, ktorá zodpovedá vade. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) . Ak sa opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (podľa § 627 Obč. zák.). Ak reklamovaný tovar v záručnej dobe nebol opravený do 30 dní, sa považuje za neopraviteľný a spotrebiteľ má rovnaké práva, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má predávajúci povinnosť túto možnosť poskytovať.

Tu uvádzame odkaz na stránku, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage,

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – https://www.mhsr.sk/